Zonnepanelen Dakscan

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Q-Roof b.v.

Artikel 1. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Q-Roof bv gevestigd te Heerlen Valkenburgerweg 223 en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Q-Roof bv en opdrachtgever treden in dat geval in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transport-, administratie-, verzend-, montage- en installatiekosten tenzij anders vermeld.

2.2 Q-Roof bv kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3 Q-Roof bv behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften, gewijzigde prijzen van leveranciers of enige andere oorzaak noodzakelijk is. Q-Roof bv zal opdrachtgever hierover informeren.

2.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door Q-Roof bv aan opdrachtgever verstrekte overeenkomst/offerte door opdrachtgever schriftelijk (post, e-mail, fax) wordt bevestigd. Q-Roof bv is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

Artikel 3. Uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 Q-Roof bv is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde goederen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Q-Roof bv schriftelijk in gebreke te stellen. Q-Roof bv dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.

3.3 Q-Roof bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 407 lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 4. Levering 4.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen op de overeengekomen locatie en anders op de locatie waar het bedrijf van Q-Roof bv is gevestigd. Levering van de goederen in gedeelten is toegestaan.

4.2 Q-Roof bv streeft naar een levertijd van uiterlijk zes weken voor levering uit voorraad en tot twaalf weken bij niet-voorradige goederen.

4.3 De aangegeven levertijden zijn indicatief, zijn geen fatale termijn en kunnen door Q-Roof bv tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.4 De levertijd gaat in op het moment dat de opdracht schriftelijk is bevestigd.

4.5 Indien opdrachtgever de opdracht voor de geplande leveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever 50% van de opdrachtsom aan Q-Roof bv verschuldigd onverminderd het recht van Q-Roof bv op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever dient schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Q-Roof bv.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien Q-Roof bv als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Q-Roof bv niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

5.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van werknemers van Q-Roof bv, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Q-Roof bv liggen.

5.3 In geval van overmacht heeft Q-Roof bv het recht naar keuze hetzij haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.4 Indien Q-Roof bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling

6.1 Alle facturen van Q-Roof bv moeten zonder opschorting, korting of verrekening worden voldaan door bijschrijving op de bankrekening van Q-Roof bv.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, ook indien de goederen op afroep of in gedeelten worden geleverd en van elke levering een factuur aan opdrachtgever wordt toegezonden.

6.3 Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan of indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door Q-Roof bv kunnen worden geïncasseerd.

6.4 Vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever een contractuele rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over de openstaande vordering(en) aan Q-Roof bv verschuldigd en kan Q-Roof bv vergoeding van buitengerechtelijke kosten vorderen die forfaitair worden gesteld op 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 100,00 exclusief BTW en onverminderd het recht van Q-Roof bv op volledige schadevergoeding.

6.5 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Q-Roof bv gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

7.1 Alle door Q-Roof bv in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Q-Roof bv totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Q-Roof bv gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, verplicht opdrachtgever zich ten opzichte van Q-Roof bv om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden.

7.2 Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud is Q-Roof bv gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever staat Q-Roof bv toe de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden om de installatie te verwijderen.

7.3 Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep op natrekking doen.
7.4 Indien Q-Roof bv geen beroep op eigendomsvoorbehoud kan doen omdat de geleverde goederen bijvoorbeeld zijn vermengd of vervormd, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Q-Roof bv te verpanden.
7.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8. Onderzoek en klachten

8.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.
8.2 Opdrachtgever dient transportschade, indien het transport in opdracht van Q-Roof bv is verzorgd, binnen één werkdag na aflevering te melden bij de transporteur en bij Q-Roof bv. Na die termijn komt opdrachtgever geen recht meer toe op schadeloosstelling.

8.3 Opdrachtgever dient overige klachten binnen acht dagen na de dag van levering c.q. openbaring van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd bij Q-Roof bv kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn klachten aan Q-Roof bv kenbaar heeft gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.4 Opdrachtgever dient Q-Roof bv in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken. Q-Roof bv accepteert geen retourzendingen dan nadat zij schriftelijk toestemming heeft gegeven, zodat zij de klacht kan onderzoeken.

8.5 Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Garantie

9.1 De door Q-Roof bv te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

9.2 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.3 Indien de producent c.q. leverancier van de goederen niet meer bestaat, kan, bij fabrieksgarantie, Q-Roof bv hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9.4 Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer er sprake is van materiële en/of constructieve gebreken of problemen die niet door Q-Roof bv of de producent c.q. leverancier zijn veroorzaakt en/of die niet aan Q-Roof bv kunnen worden toegerekend.

9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van c.q. voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/of verwerking door opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden.

9.6 Te allen tijde is opdrachtgever en niet Q-Roof bv verantwoordelijk voor de geschiktheid van de geleverde goederen voor het voorziene gebruik en/of voor de verwerking van de geleverde goederen door opdrachtgever, ongeacht eventueel door Q-Roof bv gegeven adviezen of beoordelingen.

9.7 Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en/of verwerking en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud, kunnen nimmer onder enige garantie van Q-Roof bv vallen.

9.8 De beoordeling van de aanspraak op garantie alsmede de keuze voor de wijze van herstel is voorbehouden aan Q-Roof bv. Een toegewezen garantieclaim betekent niet dat een geleverd goed zal worden vervangen, maar dat ook kan worden overgegaan tot reparatie van het betreffende goed. Garantie strekt zich in dat geval slechts uit tot het kosteloos zorgdragen voor reparatie mits de hiermee gemoeide kosten voor Q-Roof bv in redelijke verhouding staan tot de eventuele fouten en/of defecten. Indien dat laatste niet het geval is, is Q-Roof bv gerechtigd een deel van de reparatie- en/of vervangingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

9.9 Ten aanzien van de levering van zonnepanelen streeft Q-Roof bv naar een zo hoog mogelijke uniformiteit van kleur, doch kan dit niet garanderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Q-Roof bv is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, ontstaan doordat Q-Roof bv is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2 Eventuele aansprakelijkheid van Q-Roof bv is te allen tijde beperkt tot (kosteloos) herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Q-Roof bv.

10.3 Q-Roof bv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke. Q-Roof bv beroept zich niet op deze aansprakelijkheidsuitsluitingen in de gevallen dat de schade een gevolg is van haar opzet of bewuste roekeloosheid of die van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

10.4 Q-Roof bv is nooit aansprakelijk voor het voldoen aan (indicatieve) berekeningen van opbrengsten van elektriciteit (kWh) en/of energiebesparingen van de goederen omdat dit afhankelijk is van klimaat en overige omstandigheden. Dit geldt tevens voor het niet-ontvangen van subsidies en andere financiële tegemoetkomingen door opdrachtgever.

10.5 Mocht Q-Roof bv ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Q-Roof bv ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

10.6 Mocht Q-Roof bv ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn en, om welke reden dan ook, onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Q-Roof bv ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7 Opdrachtgever zal Q-Roof bv niet aansprakelijk stellen indien hij de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

10.8 Iedere rechtsvordering vervalt na verloop van zes maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd.

Artikel 11. Installatie

11.1 De goederen worden door opdrachtgever zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij opdrachtgever met Q-Roof bv is overeengekomen dat Q-Roof bv de goederen zal (doen) installeren en aansluiten.

11.2 Opdrachtgever is tegenover Q-Roof bv verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, aansluiten en het veilig en juist functioneren van de goederen.

11.3 Ten aanzien van de installatie van zonnepanelen is opdrachtgever tegenover Q-Roof bv zelf verantwoordelijk voor het beschikken over voldoende reserve dakpannen. Q-Roof bv is niet aansprakelijk voor schade aan de dakpannen of het ontbreken van voldoende dakpannen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de schade aan de dakpannen tijdens de installatie van de goederen bekend is en Opdrachtgever over voldoende reserve dakpannen beschikt, zal Q-Roof bv de beschadigde dakpannen (uitsluitend) op het moment van de installatie van de goederen kosteloos vervangen door deze reserve dakpannen.

11.4 Voor door Q-Roof bv uitgevoerde installatiewerkzaamheden gelden de uitvoeringstoleranties behorende bij de ten tijde van de werkzaamheden geldende NEN 1010 & 3140 norm. Installatiewerkzaamheden binnen deze uitvoeringstoleranties worden nimmer als gebrekkig beschouwd.

11.5 Opdrachtgever verleent Q-Roof bv en/of door haar ingeschakelde derden toegang tot de plaats waar de goederen dienen te worden geïnstalleerd.

11.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest, andere schadelijke zaken en/of onveilige situaties aanwezig zijn dan wel kunnen ontstaan. Tot deze situaties behoren, maar zijn niet beperkt tot, onveilige of gebrekkige dakconstructies bij installatie van zonnepanelen en broze, afbrokkelende en/of constructief of anderszins onveilige muren bij installatie van infrarood-verwarmingselementen. Q-Roof bv behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten totdat de situatie, zulks ter beoordeling van Q-Roof bv, veilig is.

11.7 Q-Roof bv is bij installatiewerkzaamheden nimmer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een slechte bouwkundige toestand van de muren, daken en vloeren die bij de installatiewerkzaamheden worden betrokken.

11.8 Schade aan bouwkundige afwerkingen, zoals bijvoorbeeld (doch daartoe niet beperkt) stucwerk, schilderwerk, behang, vloerbedekking etc., komt niet voor rekening van Q-Roof bv.

11.9 Indien de installatie van goederen technisch niet mogelijk is , althans redelijkerwijze niet van Q-Roof bv kan worden verlangd vanwege het ontbreken van deugdelijke randvoorwaarden voor het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden, zulks ter beoordeling van Q-Roof bv, behoudt Q-Roof bv zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten totdat het technisch mogelijk c.q. redelijk is deze na te komen, zulks ter beoordeling van Q-Roof bv.

Artikel 12. Beëindiging en opschorting

12.1 Q-Roof bv is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van opdrachtgever in het geval Q-Roof bv goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van surseance verkeert of een verzoek daartoe heeft gedaan, failliet is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, alle of een aanzienlijk deel van zijn activiteiten heeft overgedragen, beëindigd of opgeschort, of in een soortgelijke situatie verkeert.

12.2 Bij het voordoen van de in 12.1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen Q-Roof bv van opdrachtgever heeft te vorderen direct opeisbaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Q-Roof bv en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Q-Roof bv en opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar, zodra tijdens de uitvoering van een aanbieding, offerte en/of overeenkomst enige twijfel mocht ontstaan omtrent de juiste uitvoering daarvan, om dit direct aan de andere partij te melden, opdat een bijeenkomst van partijen kan worden belegd om die kwestie te bespreken.
13.3 Indien het overleg conform 13.2 niet binnen vier weken na de bedoelde melding tot een oplossing heeft geleid, geldt het volgende. Alle geschillen in verband met aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Q-Roof bv, of die daaruit voortvloeien, zullen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Limburg met behoud van de mogelijkheid van appel en cassatie.

Heerlen, versie juli 2021